Prudentia Apartments Warszawa

Regulamin programu "Host"

Poznaj apartamenty

 1. Organizatorem Programu jest spółka Prudentia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Benedykta Hertza 6D, 04-603 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000528521, NIP: 5213681469, zwana dalej „Spółką”.
 2. Sformułowaniom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  Rezerwacja – dokonanie rezerwacji apartamentu oferowanego przez Spółkę poprzez stronę www.prudentia.biz lub w drodze rezerwacji telefonicznej oraz uiszczenie pełnej opłaty za rezerwację,
  Cena podstawowa – cena obowiązująca na stronie www.prudentia.biz, przed zastosowaniem zniżek i rabatów.
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.prudentia.biz stanowi integralną część tego regulaminu.
 4. Prawo do uczestnictwa w programie nabywa osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej której przepisy przyznają podmiotowość prawną, która spełniła łącznie następujące warunki:
 • we własnym imieniu i na własny rachunek dokonała rezerwacji pobytu w apartamencie oferowanym przez Prudentia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • Zgłosiła chęć uczestnictwa w programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.prudentia.biz i wysłanie go na adres host@prudentia.biz
 1. Uczestnikowi Programu przysługuje 5% zniżka od ceny podstawowej obowiązującej w dniu który Uczestnik rezerwuje.
 2. Uczestnikowi Programu Host przysługuje prawo do rezerwacji 1 doby w dowolnym obiekcie oferowanym przez Spółkę pod warunkiem uprzedniej rezerwacji 9 dób w dowolnym obiekcie oferowanym przez Spółkę.
 3. Uczestnik programu Host ma prawo wycofać się z programu poprzez przesłanie wiadomości otreści „wycofanie się z programu” na adres host@prudentia.biz W tym przypadku wszelkie zobowiązania Spółki wobec uczestnika wynikające z promocji automatycznie wygasają.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij